Iskra Prodanova

Iskra Prodanova is a performer, a choreographer, a tutor and a manager of arts and cultural events. She has graduated CHOREOGRAPHY in the Varna Free University and since then perfected her technique attending various dance workshops led by figures like Doris Uhlich, Philippe Saire, David Zambrano, Leslie Baker, Christian Bakalov, Galina Borissova, and many others. Throughout the years she has been doing solo and collaborative art projects, live exhibitions and performances in different locations as part of events like: VIDEOHOLICA (International Festival of Video Art), DA fest (International Digital Art Festival), BODY GRAPHICS (Festival for Contemporary Dance and Performance), RADAR—Festival Beyond Music, ACT (Independent Theatre Festival), VERTIGO (Festival for Contemporary Dance and Performance), and etc. Iskra has keen interest in the language of the body, but she also likes to experiment with the usage of different media (experimental films, video and sound installations, photographs, etc.) and to explore how they connect and interact with the body. She enjoys and explores the possibilities which the communication with the audience suggests, e.g. seeks active participation from their side. Iskra Prodanova is co-founder and artistic director of MOVING BODY which is an educational platform for contemporary dance supported by Fund Culture at Varna Municipality. She is also a co-founder (together with Svetlozara Hristova) of PERFORMANCE ROOM which is a place of encounter with contemporary dance and performance in Varna (BG). Currently PERFORMANCE ROOM is not yet a physical space, but an idea and opportunity to organise alternative performances in the urban environment.

 

Искра Проданова

Искра Проданова е изпълнител, хореограф, преподавател по танц и организатор на събития в сферата на изкуството и културата. Завършила е ХОРЕОГРАФИЯ във Варненския Свободен Университет и оттогава развива техниката си, като посещава различни танцови ателиета, водени от фигурика като Дорис Улих, Филип Сер, Давид Замбраро, Лесли Бейкър, Християн Бакалов, Галина Борисова и др. През годините тя създава редица солови и участва в много групови артистични проекти, изложби и пърформанси на различни места и като част от събития като: ВИДЕОХОЛИКА (Международен фестивал за видео арт), ДА фест (Международен фестивал за дигитално изкуство), BODY GRAPHICS (Фестивал за съвременен танц и пърформанс), RADAR—Festival Beyond Music, ACT (Фестивал за независим театър), VERTIGO (Фестивал за съвременен танц и пърформанс) и др. Искра има задълбочен интерес към езика на тялото, но и обича да експериментира  с употребата на различни медии и носители на информация (експериментални видео и саунд инсталации, снимки и др.) и да изследва начина, по който те се свързват и взаимодействат с тялото. Тя харесва и изследва и възможностите, които се създават при комуникацията с публиката, т.е. търси активно участие от тяхна страна. Искра Проданова е съосновател и артистичен директор на ДВИЖЕЩОТО СЕ ТЯЛО—образователна платформа в сферата на съвременния танц, която насърчава професионалния път на млади хореографи и танцьори от България и Европа и прави достъпни заниманията със съвременен танц за широк кръг любители. Същевременно Искра е и съосновател (заедно със Светлозара Христова) на PERFORMANCE ROOM—място на среща със съвременния танц и пърформанс в град Варна (България). За момента PERFORMANCE ROOM не е физическо простраство, а по-скоро идея и възможност за организиране на различни събития в сферата на съвременния танц в градската среда.

vimeo.com/isanova
facebook.com/theIsanova
facebook.com/ performance.room.varna