Petko Tanchev

Petko Tanchev is a visual artist and scenographer. He graduated SCENOGRAPHY of National Art Academy, Sofia in 2008 and a master's degree program DESIGN OF ORIGINAL VISUAL PERFORMANCE in 2010. He realized a number of stage design projects and video installations for theater performances in the country and actively participates in national and international festivals. He uses computer hardware and visual programming tools to create generative images, interactive systems, 3D animation and video. The virtual worlds Petko creates reconsider the aspects of the physical reality by adding a different meaning and content to it. He often works in the specifics of a particular space (site-specific). Some of his projects include interactive mapping projection for One Design Week CNNCTR, interactive installation for the Municipality of Plovdiv PLOVDIV TIMELINE, video installation BASILICA TESSERA in the Small Basilica in Plovdiv. In 2016, he was curator of Creative Media Lab —a module for digital arts in the Night of Museums and Galleries Plovdiv. Currently he teaches TOOLS FOR VISUAL PROGRAMMING in MA DIGITAL ARTS at the National Art Academy—Sofia and works as a freelance video designer. Petko is always willing to experiment with new media and contemporary technology. Another his reincarnation is nemko-fi, VJ artist in audiovisual collective Melformator.

Петко Танчев

Петко Танчев е визуален артист и сценограф. Завършва специалност „Сценография“ на НХА през 2008 и магистърска степен на програма „Проектиране на авторски визуален спектакъл“ през 2010. Има реализирани редица сценографски проекти и видео инсталации за театрални постановки в страната и участва активно в национални и международни фестивали. В своите авторски проекти той използва компютърен хардуер и средства за визуално програмиране, за да създава генеративни образи, интерактивни системи, 3D анимация, видео. Неговите виртуални светове преосмислят аспектите на физическата действителност, като я изпълват с различен смисъл и значение. Често работи в спецификата на конкретно пространство (site-specific). Някои негови проекти са интерактивната мапинг прожекция за One Design Weек „Cnnctr“, интерактивната инсталация за Община Пловдив „Пловдив по линия на времето“, видео инсталацията „Базилика Тесера“ в Малката Базилика в Пловдив. През 2016 г. е бил куратор на Creative Media Lab - модул за дигитални изкуства в Нощ на музеите и галериите Пловдив. В момента преподава „Инструменти за визуално програмиране“ в магистърска програма „Дигитални изкуства“ на Национална Художествена Академия—София и работи като видео дизайнер на свободна практика. Петко е винаги готов да експериментира с нови медии и съвременни технологии. Друга негова реинкарнация е nemko-fi, VJ артист в аудио-визуален колектив Мелформатор.

E-mail: petko.tanchev@gmail.com
Blog: petkotanchev.wordpress.com
Video: vimeo.com/petkotanchev
Photo: www.flickr.com/photos/petkotanchev
Fb profile: facebook.com/petkotanchev
Fb page: facebook.com/melformator