The Festival

The international festival CAMP offers an innovative interactive laboratory for sound artists, visual artists, cross-media artists, dancers, performers and scientists. The event takes place in varying cities throughout Europe and features experimental and electronic music in dialogue with visual and performing arts. For its fifteenth edition, the CAMP festival will take place in Sofia from May 22 to May 27, 2017. It will become a German—Bulgarian art and research project that will gather renowned artists from the Bulgarian and German scene, which for several days during specially organized workshops will create a unique artwork for the Bulgarian and Sofia audience in particular. The results are showcased to the public in concerts, installations and performances held alongside the event. In addition, artistic research, lectures and workshops discuss, convey and develop various themes and aspects of audiovisual art.

Each festival is staged at a different location, with a new team of international artists. The unfamiliar spaces, the associated creative criteria and collaboration with new artists pose challenges that unlock vast creative potential and foster intensive international dialogue.

The CAMP Festival was founded in 1999 by Prof. Fried Dähn and Thomas Maos. Since 2003, it has been organized and run and coordinated by CAMP e.V. (Thomas Maos, Fried Dähn, Stefan Hartmaier, and Martin Mangold).

 

Artists' Talks & Surprise Action Night

Selected artists of the CAMP collective will present their work, talk about their ideas and do individual performances.

May 24, 18:30—22:30

FABRICA 126, 126 Maria Louiza Blvd

Live Performances Night

Audiovisual performances created and performed by the CAMP collective featuring the participating artists.

May 26, 18:30—00:30

FABRICA 126, 126 Maria Louiza Blvd

Organisation CAMP 2017 Sofia

Local project management: ONE Foundation for Culture and Arts and ALTER Collective
General management: CAMP e.V. Stefan Hartmaier, Martin Mangold
Artistic direction: Mihaela Kavdanska, Fried Dähn, Thomas Maos
Promoted by the Ministry of Science, Art and Culture Baden Württemberg

Workshops

During the days of collaborative work and research the CAMP collective creates and discusses artistic ideas combining individual creativity with collective needs. The artistic research method is used for topics to be chosen, discussed, produced and presented as art projects.

Education and Research

Different themes, work process issues and creation results are addressed and presented in lecture and short workshop formats. The artists' work is documented and analyzed. The text, images, and video documentation of rehearsals provide a wealth of material, which is made available to the project partners and to interested external parties.

 

Partners

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
Musikhochschule Trossingen, Studiengang Musikdesign
ONE Foundation for Culture and Arts
ALTER Collective
AVmotional Platform

 

Фестивалът

CAMP е международен фестивал, който предлага интерактивна лаборатория за музиканти, изпълнители, визуални и интердисциплинарни артисти. Събитието се случва на различни места из цяла Европа и свързва експерименталната електронна музика с визуалните и изпълнителските изкуства. Петнадесетото издание на CAMP ще се проведе в София, България, от 22 до 27 май 2017. То ще се превърне в немско—български артистичен и изследователски проект, който ще срещне известни имена от българската и немската сцена. В рамките на няколко дни те ще впуснат в създаването на уникални произведения, които в последствие ще бъдат представени пред българската публика. Резултати от програмата могат да бъдат под формата на концерт, инсталация или пърформанс и са достъпни и видими през целия период на провеждане на събитието. Едновременно с креативния процес различни теми от сферата на аудио–визуалните изкуства ще бъдат развивани и представяни чрез допълнителни лекции, дискусии и работилници.

Всяко издание на CAMP се провежда в различно пространство и в него участва различна група от международни артисти. Непознатите места, свързаните с тях артистични измерения и креативния процес между артистите носят редица трудности, които отключват огромен творчески потенциал и стимулират интензивен международен диалог. Концепцията на CAMP отразява хибридните измерения на дигиталната ера, в която импровизацията е ключова, а жанровете, медиите, техниките са по-преплетени от всякога.

Фестивалът CAMP е създаден през 1999 г. от проф. Фрийд Деен и музиканта Томас Маос. От 2003 г. насам събитието се реализира и координира от CAMP e.V. в състав от Томас Маос, Фрийд Деен, Щефан Хартмайер, Мартин Манголд.

 

Surprise Action Night: представяне на артистите

Избрани артисти от екипа на CAMP ще разкажат за работата и творческите си идеи в индивидуални презентации.

24 май, 18:30—22:30

FABRICA 126, бул. Мария Луиза 126

Live Performance Night

Аудио-визуални презентации, създадени и реализирани от екипа на CAMP и участващите артисти.

26 май, 18:30—00:30

FABRICA 126, бул. Мария Луиза 126

Екип на CAMP 2017 в София

Локален координатор: Фондация Едно за Култура и Изкуства и ALTER Collective
Генерален мениджмънт: CAMP e.V. Щефан Хартмайер, Мартин Манголд
Артистични директори: Михаела Кавданска, Фрийд Деен, Томас Маос
Фестивалът се промотира от Министерство на науката, изкуството и културата на Баден Вюртемберг

Работилници

В рамките на дните, отредени за съвместна работа и експеримент, ще бъдат създадени и обсъдени артистични идеи, срещащи индивидуалната креативност и колективните нужди, r ще бъдат избрани, изследвани и представени редица научноизследователски теми.

Цел

Развитие на нови артистични форми в аудио-визуалните и изпълнителските изкуства и стимулиране на колаборации от всякакъв мултидисциплинарен тип в контекста на иновативни и насочени към бъдещето подходи. Събитието цели да развие и международен диалог и съвместна работа между артисти от различни сфери.

Образование и изследване

Теми, проблеми и резултати се изследват и представят в серия от лекции и работилници. Работата на артистите е документирана и анализирана. Текстове, снимки и видео от репетициите ще осигурят богат документален материал, който ще бъде предоставен на партньори и други заинтересовани страни.

 

Партньори

Министерство на науката, изкуството и културата на Баден Вюртемберг
Musikhochschule Trossingen, Studiengang Musikdesign
Фондация Едно за Култура и Изкуства
ALTER Collective
AVmotional Platform